national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/7/29
0:47

نمرات نهایی درس مبانی کانه آرایی

دانشجویان درس مبانی کانه آرایی می توانند نمرات نهایی این درس را از این لینک دریافت کنند. دانشجویان عزیز می توانند جهت مشاهده برگه های میان ترم و پایان ترم خود در روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 ساعت 9 به محل مجتمع مراجعه نمایند.