national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/7/29
2:00

صدور گواهی کارگاه های آموزشی “DIPS” و “Rock Works”

بدین وسیله به اطلاع شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی نرم افزارهای “DIPS” که توسط جناب آقای دکتر بهاءالدینی و “Rock Works” که توسط جناب آقای دکتر موسوی راد برگزار گردید می رساند که گواهی این کارگاه صادر و در اختیار اساتید مربوطه قرار داده شده است.