national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/9/23
20:06

پیام موفقیت

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد، زیرا برای رسیدن به هدف یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.

 

نادان خوشبخت و عاقل بدبخت وجود خارجی ندارد.

 

خوشبختی سراغ کسی می رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد. (امام علی (ع))

 

هر گاه تصمیم و دوراندیشی قرین هم شوند، خوشبختی کامل می شود. (امام علی (ع))

 

هدف، پشتکار و برنامه ریزی، مهمترین رموز موفقیت هستند.