national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slide Bar
1397/9/23
20:39

فرمها و دستورالعملها

دستورالعمل ایمنی، بهداشت و نگهداری در مرکز تحقیقات:  فایل فشرده

کلیه دانشجویان عزیزی که قصد همکاری با این مرکز را دارند باید این دستورالعمل را با دقت مطالعه و خود را متعهد به اجرای آن نمایند.

 

تعهدنامه همکاری با مرکز تحقیقات:  فایل فشرده

کلیه دانشجویانی که به منظور همکاری با این مرکز کاندیدا می شوند باید این تعهدنامه را با دقت مطالعه و تکمیل نمایند.

تذکر: از این تعهدنامه باید دو نسخه چاپ و به صورت دستی تکمیل شود. یک نسخه متعلق به مرکز و نسخه دوم متعلق به دانشجو است.

 

فرم درخواست حمایت از ایده ها و طرحهای پژوهشی:  کاربرگ خلاقیت

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و محیط زیست از ایده ها و طرحهای دانشجویان و پژوهشگران عزیز حمایت می کند. برای برخورداری از حمایت مرکز، علاقمندان باید فرم فوق را دریافت و تکمیل شده آن را به رایانامه اینجانب ارسال نمایند. پس از بررسی و ارزیابی ایده، در صورت تأیید، با ایده پرداز جهت هماهنگی و عقد قرارداد تماس گرفته خواهد شد.