فرصت مطالعاتی صنعتی

کارخانه زغالشویی زرند، شرکت زغالسنگ کرمان، 1400

 

دکتری فرآوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1391، دانش آموخته ممتاز

 

فرصت مطالعاتی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، 1390

 

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1386، دانش آموخته ممتاز

 

کارشناسی مهندسی معدن

دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1384، دانش آموخته ممتاز