کسب عنوان “دانشمند برتر” در ارتباط با جامعه و صنعت، عضو هیئت علمی برگزیده در میان 100 دانشمند برتر کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1400

کسب عنوان “استاد سرآمد” در حوزه آموزش عالی، معاونت دانشگاه های فنی و حرفه ای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1399

در حال بروز رسانی …